Program

FÖRMIDDAG
9.00-9.05 Skandinavisk skolutveckling/ViktigVuxen AB inleder
Lämnar över till Jarko Tuisku, moderator
9.05-10.05 Ann S Pihlgren- Forskningsledare
Gemensam arena för lärande 
10.05-10.35 Fika
10.35-10.40 Jarko Tuisku, moderator 
10.40- 11.15 Linnea Lindquist- Rektor
Förutsättningar för fritidsundervisning med kvalité
11.15- 11.20 Jarko Tuisku, moderator 
11.20- 12.00 Erika Broo – Fritidshemsutvecklare 
Organisera för lärande och samverkan
12.00-13.00 Lunch (ingår i konferensavgiften)
EFTERMIDDAG
13.00-13.05 Jarko Tuisku, moderator
13.05- 14.05 Olof Jonsson, Fritidspedagog
Rasten- en del av skoldagen
14.05-14.35 Fika
14.35-14.40 Jarko Tuisku, moderator 
14.40-15.40 Camilla Askebäck Diaz – Förstelärare
Fritidspedagogiskt lärande i en digital omvärld
15.40-16.00 Jarko Tuisku, moderator 
Lärande och utveckling ur ett helhetsperspektiv

9.05-10.05 Ann S Pihlgren

Gemensam arena för lärande

 • Undervisning i fritidshemmet- innebörd och konsekvenser för elevens utveckling och lärande.
 • Helhetsperspektiv och skolsamverkan
 • Att leda fritidshemmet – rektors uppdrag

Fritidshemmet ska komplettera utbildningen i förskoleklassen och grundskolan samt stimulera elevernas utveckling och lärande utifrån en helhetssyn på eleven och elevens behov.
Men vad innebär det i praktiken?

Ann inleder konferensen med en övergripande beskrivning av styrdokumentens innehåll och innebörd. Med avstamp i sin forskning beskriver hon vilka konsekvenser den fritidspedagogiska undervisningen har för elevens utveckling och varför samverkan mellan grundskola och fritidshem är så betydelsefull för elevens lärande. Hon ger konkreta exempel från sina studier av verksamheten och drar paralleller till sin forskning.

Ann belyser även rektors möjligheter och uppdrag i att leda fritidshemmet och gör kopplingar till sin senaste bok: Att leda fritidshemmet- praktika för skolledare.

10.40-11.15 Linnéa Lindqvist

Förutsättningar för fritidsundervisning med kvalité

 • När finner man tid för fritidspedagoger att planera sin undervisning?
 • Hur kan ansvarsområden fördelas mellan lärargrupper?
 • Hur skapar man en organisation som är långsiktigt hållbar och håller en rimlig arbetsbelastning för pedagogerna?

Flera av frågorna gällande fritidshemmets förutsättningar skavde i Linnéa Lindqvist och efter en djupdykning i organisation och struktur  valde hon att göra en omfattande förändring.

”Det är omöjligt för en fritidspedagog att både göra ett bra jobb i klassrummet, ute på rasterna och på fritidshemmet utan att till slut bränna ut sig. Att arbeta nära eleverna, både på morgonfritids, under skoldagen och på eftermiddagsfritids, ofta 8 timmar per dag leder till stress och en känsla av otillräcklighet”. 

Linneas beslut om förändring innebar fler utbildade fritidspedagoger, tid för planering, tydliga ansvarsområden och ett stopp för vi-vikarierar-för-varandra-mentaliteten. Under konferensen får vi ta del av Linnéas resa genom erfarenheter och lärdomar.

11.20-12.00 Erika Broo

Att organisera för lärande och samverkan

 • Varför ska vi värna fritidshemmets plats i skolan?
 • Hur kan vi synliggöra, tydliggöra och möjliggöra fritidshemmets uppdrag och egenvärde?
 • Hur kan pedagoger, rektorer och skollärare bidra i förändringsprocessen?

Erika kommer berätta om Töjnaskolans utvecklingsprojekt “Fritidsresan”, där de med gemensamma krafttag arbetat för att synliggöra, möjliggöra och tydliggöra fritidshemmets uppdrag och egenvärde i skolan.

Under konferensen får ni ta del av projektets olika vägar och beslut. Från en verksamhet med bortglömd, undanskuffad och lågprioriterad “barnpassning” i skuggan av skolan. Till en nyfiken, pedagogisk, målinriktad och lärande, egen verksamhet, med tydlig plats i organisationen.

Idag är fritidshemmet en framstående verksamhet på Töjnaskolan med plats för lärande.

En verksamhet under ständig utveckling för elever såväl som fritidshemspersonal, skollärare och ledning.

13.05- 14.05 Olof Jonsson

Rasten – en del av skoldagen
Olof Jonsson

 • Är rasten en del av skoldagen?
 • På vilket sätt bidrar rastverksamheten till elevens utveckling och lärande?
 • Kan rasten vara ett sätt att samverka kring eleven?

Föreläsningen konkretiserar den fritidspedagogiska undervisningen på rasten och ger exempel på varför rasten är en så viktig del av skoldagen.
Vi får ta del av praktiska exempel och reflektera över vad lek egentligen är och innebär. Olof belyser även lärarens förhållningssätt och dess påverka på elevers utveckling och lärande.

Genom att synliggöra den fritidspedagogiska undervisningens betydelse för elevens hela skoldag inspirerar Olof till  diskussion kring struktur, innehåll och samverkan.

14.40-15.40 Camilla Askebäck Diaz

Fritidspedagogiskt lärande i en digital omvärld

 • Hur kan fritids arbeta med digitala verktyg och medier för kommunikation?
 • På vilket sätt kan undervisningen stödja säker och ansvarsfull kommunikation i digitala sammanhang?
 • Hur programmerar man en robot, gör en tipspromenad med QR-koder eller tränar på alfabetet med hjälp av Quizlet?

Nya nationella mål för digitalisering speglas i läroplanen och i fritidshemmens styrdokument poängteras både digitala verktyg och ansvarsfull kommunikation i digitala sammanhang. För eleverna är digitalt lärande en självklarhet och nya arenor för sociala kontakter skapas snabbt.

Camilla leder oss genom en föreläsning som synliggör möjligheterna med digitalisering. Hon visar statistik kring var vi finner våra elever på nätet och ger exempel på hur vi kan arbeta tillsammans för att medvetandegöra och stödja eleverna där.

I samarbete med kunskapsklubbar.se  har ”Digitala Diaz” skapat övningar med koppling till fritidshemmets läroplan. Målet är att alla elever ska få upptäcka att IT och digitala verktyg är både kul, kreativt och lärorikt. Under föreläsningen kommer Camilla att ge konkreta tips på övningar därifrån.

15.40-16.00 Jarko Tuisku

Lärande och utveckling ur ett helhetsperspektiv

 • På vilket sätt stödjer helhetsperspektivet elevens lärande?
 • Hur arbetar fritidshemmet med läroplanens demokratiska uppdrag och elevers inflytande?
 • Hur förstärker fritidsverksamheten arbetet mot läroplanens mål?

Moderator Jarko avslutar och sammanställer dagen utifrån både ledning- och fritidspedagogiskt perspektiv.

Fritidshemmets verksamhet är en oerhört viktig del i elevers utveckling och lärande. Innehållsmässigt ska fritidshemmet komplettera skolan genom att erbjuda eleverna fritidshemsaktiviteter som på olika vis knyter an till och förstärker arbetet med läroplanens mål.

Jarko ser elevers delaktighet och inflytande som en av grundstenarna för en kvalitativ och välmående verksamhet.

gtag.js